ONZE SPECIALISATIES

Slachtoffers

Slachtofferrechten

Als u slachtoffer bent van een strafbaar feit dan heeft u een aantal rechten. Deze rechten gelden ook voor nabestaanden van een slachtoffer. Hieronder leest u welke rechten dat zijn. 

 • U heeft recht op informatie.

 • U heeft recht op hulp.

 • U kunt bescherming krijgen. 

 • U mag aangifte doen. 

 • U mag zich laten bijstaan. 

 • U mag vragen om een tolk als u de Nederlandse taal niet goed begrijpt. 

 • U kunt een vergoeding vragen voor uw schade. 

 • U mag vragen om contact met de verdachte of dader. 

 • U heeft recht op een goede behandeling. 

 • U mag klagen wanneer het Openbaar Ministerie besluit dat er geen strafzaak komt. 

 • U mag vragen om stukken van het dossier van de strafzaak te zien. 

 • U kunt een vergoeding krijgen als u moet getuigen. 

 • U mag in sommige gevallen spreken in de rechtszaal.

 • U heeft het recht op informatie over verlof, vrijlating of ontsnapping van de verdachte of dader.


Spreekrecht

In sommige zaken mogen slachtoffers en nabestaanden gebruik maken van het spreekrecht. Het criterium is dat sprake moet zijn van een ernstig delict. Hieronder vallen misdrijven waarvoor de verdachte een gevangenisstraf kan krijgen van 8 jaar of meer en een aantal andere specifiek genoemde misdrijven zoals ernstige mishandeling en bedreiging. 

Als slachtoffer of nabestaande van een ernstig delict heeft u spreekrecht tijdens de zitting. Tot 1 juli 2016 mochten slachtoffers en nabestaanden van ernstige delicten zich alleen uitlaten over wat het misdrijf voor hen persoonlijk betekent. Vanaf 1 juli 2016 is het echter voor slachtoffers en nabestaanden van ernstige delicten mogelijk om gebruik te maken van onbeperkt spreekrecht. Dit betekent dat slachtoffers en nabestaanden bijvoorbeeld kunnen zeggen wat ze vinden van de schuld van de verdachte en wat de straf zou moeten worden.

Wilt u niet spreken of bent u slachtoffer van een misdrijf waarbij u geen spreekrecht heeft? In dat geval kunt u een brief schrijven. In die brief kunt u opschrijven wat de gevolgen van het misdrijf voor u zijn geweest. De rechter, de officier van justitie en de advocaat van de verdachte lezen uw brief al voor zitting. Tijdens de zitting kan uw brief of een deel ervan worden voorgelezen. 

 

Slachtoffergesprek met de officier van justitie 

Als u slachtoffer bent geworden van een misdrijf dan heeft u in sommige gevallen recht op een gesprek met de officier van justitie. Tijdens het gesprek licht de officier van justitie toe wat u kan verwachten. U kunt ook vragen stellen aan de officier van justitie. Ook kunt u de officier van justitie vertellen welke gevolgen het misdrijf voor u heeft gehad. 

 

Aanvraag uitkering Schadefonds Geweldsmisdrijven 
Slachtoffers van geweldsmisdrijven die daardoor ernstig fysiek of psychisch letsel oplopen, kunnen in aanmerking komen voor een uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Ook verstrekt het schadefonds uitkeringen aan nabestaanden van slachtoffers die door een geweldsmisdrijf of dood door schulddelict zijn overleden. De uitkering is een tegemoetkoming voor het overkomen leed en de eventuele financiële schade die hierdoor is geleden, zoals kosten voor medische hulp en vermindering van inkomsten. Het schadefonds gebruikt zes letselcategorieën waaraan zes vaste bedragen zijn gekoppeld. De ernst van het opgelopen letsel en de omstandigheden waaronder het geweldsmisdrijf is gepleegd bepalen welke letselcategorie van toepassing is. Het vaste bedrag dat bij die letselcategorie hoort is dan de uitkering die het schadefonds aan het slachtoffer verstrekt. Hierbij geldt hoe ernstiger het letsel hoe hoger de uitkering. 

Vordering benadeelde partij

In de wet staat dat diegene die rechtstreeks schade heeft geleden door een strafbaar feit, zich als benadeelde partij kan voegen in het strafproces met een vordering tot vergoeding van die schade. Het is een relatief eenvoudige en laagdrempelige manier om schade op de dader te verhalen. De strafrechter heeft echter maar beperkte tijd en middelen om de vordering benadeelde partij te beoordelen. De vordering benadeelde partij moet voldoende eenvoudig van aard zijn. Dit wil zeggen dat de vordering benadeelde partij zo is opgesteld dat de geleden schade eenvoudig kan worden vastgesteld. Als dat niet het geval is, kan de rechter de vordering niet-ontvankelijk verklaren. Dat wil zeggen dat de strafrechter de vordering benadeelde partij niet in behandeling neemt en verwijst naar de civiele rechter. Het is echter veel ingewikkelder om de schade via de civiele rechter vergoed te krijgen. Een goed onderbouwde vordering benadeelde partij is daarom essentieel voor het verhalen van de schade op de dader. 

Ervaren slachtofferadvocaat

Als u slachtoffer bent geworden van een misdrijf dan wilt u zich laten bijstaan door een ervaren slachtofferadvocaat. U bent bij ons aan het juiste adres. Wij bieden gespecialiseerde bijstand vanaf uw aangifte bij de politie tot en met de inhoudelijke behandeling bij de rechtbank of het gerechtshof. 

U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. We bekijken dan samen wat wij voor u kunnen betekenen.